น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นตัวกลางของกระบวนการต่างๆในสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายเพราะโลกของเราประกอบด้วยน้ำ 3 ใน 4 ส่วน วัฏจักรของน้ำจึงนับว่ามีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก

การเกิดวัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1. การระเหย (evaporation)
หมายถึง การที่น้ำในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ฯลฯ กลายเป็นไอเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์

2. การควบแน่น (condensation)
หมายถึง การที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของเมฆเมื่อได้รับความเย็น

3. การเกิดฝนตก (precipitation)
หมายถึง ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัวของน้ำในอากาศ เกิดเป็นฝนและหิมะตกสู่พื้นโลก ซึ่งส่วนใหญ่ตกลงสู่พื้นที่มหาสมุทร นอกจากนั้นตกลงมาในรูปของฝนและหิมะและบางส่วนก็ซึมลงดินและไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ

4. การรวมตัวของน้ำ (collection)
หมายถึง การที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือ มหาสมุทร ที่เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่อไป


วัฎจักรน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองศึกษาวัฏจักรน้ำ
อุปกรณ์และเครื่องมือ
• ดินจากธรรมชาติ
• กล่องพลาสติก
• ตะเกียงหรือแสงแดด
• แผ่นฟิล์มใส
• ถุงน้ำแข็งการทดลองศึกษาวัฎจักรน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทดลอง
1. นำดินใส่กล่องพลาสติกที่เตรียมไว้และปิดด้วยแผ่นฟิล์มใสให้สนิท
2. นำภาชนะดังกล่าวตั้งภายใต้ตะเกียงหรือตากแดดประมาณ 1 สัปดาห์
3. จากนั้นนำถุงน้ำแข็งตั้งไว้บนภาชนะ
4. สังเกตผลการทดลองที่ได้ กล่าวคือความชื้นจากดินเมื่อได้รับความร้อนจากตะเกียงจะเกิดการระเหยไปติดที่แผ่นฟิล์มและเมื่อนำถุงน้ำแข็งมาวางไวด้านบน ไอน้ำที่สัมผัสกับความเย็นจะเกิดการรวมตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดลงมา