วัฏจักรน้ำและวัฏจักรออกซิเจน มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน เพราะต่างประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนโดยทั่วไป O 2 ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วจึงเปลี่ยนเป็น น้ำ ในขั้นตอนการหายใจที่มีการใช้ O 2

วัฏจักรออกซิเจนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

     1. การสังเคราะห์ด้วยแสง

     เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี โดยใช ้ H 2 Oและ CO 2 ซึ่งจะได้น้ำตาล ( CH 2 O) n และ O 2 เป็นผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นที่คลอโรพลาสต์ และปฏิกิริยาหายใจซึ่งที่เกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียซึ่งมีการใช้ O 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. การหายใจแบบใช้ออกซิเจน

     เป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานที่สะสมภายใน cell เป็นพลังงานความร้อน ซึ่งใช้ O 2 ในปฏิกิริยาและให้CO2ดังนั้นปฏิกิริยาการหายใจจึงเป็นปฏิกิริยาผันกลับของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง