นางลินดา พัฒนพงษ์
ครูผู้สอน
 
 
   
 
   
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
 
 

กิจกรรมแนะแนว  มี  5  บริการ  ดังนี้์

1.  บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล    เป็นการศึกษา  สำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับ นักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทำแบบทดสอบ แบบสำรวจ ระเบียนสะสม  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 

2.   บริการสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ที่จำเป็นในการ
ตัดสินใจ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพโดยเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การบรรยาย  การอภิปราย  การจัดหาเอกสาร  คู่มือ สื่อวีดีทัศน์ จัดป้ายนิเทศ เป็นต้น  เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย

3.   บริการให้คำปรึกษา    มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง   เลือกทางที่เหมาะสมสำหรับตนเอง   เกิดความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเองอย่างจริงจัง ให้คำปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

4.   บริการป้องกัน  ส่งเสริม  พัฒนา  ช่วยเหลือ  เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์   ได้รับการฝึกฝน   หรือได้รับความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี   เช่น    การจัดทุนการศึกษา   อาหารกลางวัน  การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม

5.  บริการติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผล ที่เกิดกับนักเรียน และการดำเนินงานแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การวัดและประเมินผล
               นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง : ๑ สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลากิจกรรมแนะแนวในแต่ละภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา

 

 
มหาวิทยาลัยของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พระจอมเกล้าธนบุรี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยของเอกชน
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยเอไอที AIT
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย
วิทยาลัยนานาชาติ Swinburne
วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชภัฏเชียงราย
ราชภัฏเชียงใหม่
ราชภัฏลำปาง
ราชภัฏอุตรดิตถ์
ราชภัฏกำแพงเพชร
ราชภัฏนครสวรรค์
ราชภัฏเพชรบูรณ์
ราชภัฏมหาสารคาม
ราชภัฏเลย
ราชภัฏบุรีรัมย์
ราชภัฏสุรินทร์
ราชภัฏอุบลราชธานี
ราชภัฏราชนครินทร์
ราชภัฏเทพสตรี
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ราชภัฏกาญจนบุรี
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ราชภัฏสกลนคร
ราชภัฏนครปฐม
ราชภัฏเพชรบุร
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ราชภัฏจันทรเกษม
ราชภัฏสวนดุสิต
ราชภัฏสวนสุนันทา
ราชภัฏรำไพพรรณี
ราชภัฏสถาบันพระนคร
ราชภัฏนครสีธรรมราช
ราชภัฏธนบุรี
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ราชภัฏสงขลา
ราชภัฏยะลา
ราชภัฏนครราชสีมา
ราชภัฏอุดรธานี
ราชภัฏภูเก็ต

81 พรรษามหาราช

ทรงประกาศชาติระบือชื่อสยาม

ไทยแซ่ซ้องก้องเกียรติหล้าฟ้าธาราม

กิจเกริกงามนามเป็นศรีจักรีวงศ์

ธ ทรงสร้างทางชีวิตนิมิตหมาย

เพื่อทั่วไทยคลายเศร้าหมองต้องประสงค์

เหมือนส่งแรงแสงจากฟ้าคราอัสดง

ให้บรรจงลงมาแซมแต้มธานี

น้อมอภิวาทบาทบงพระองค์เจ้า

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี

อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี

แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ