ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ลำปาง  ตั้งอยู่ที่อาคารบวรวิทย์ มีพื้นที่ประมาณ  270  ตารางเมตร  แบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 2  ส่วน  คือ    ชั้นล่างเป็นพื้นที่บริการการอ่าน  บริการยืม-คืน  บริการ    รับฝากสิ่งของ  บริการหนังสือทั่วไปหมวด   000-900   หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน   นวนิยาย  กฤตภาค  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  มุมครู มุมพระเทพฯ  และมุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  
                ชั้นบน
  เป็นพื้นที่ของงานเทคนิค  บริการหนังสืออ้างอิง  วารสารเย็บเล่ม  และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งให้บริการ วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  บริการซีดี-รอม  และบริการอินเตอร์เน็ต