การบริหารงานทั่วไป

ขอบข่าย / ภารกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การบริหารงานทั่วไป


ขอบข่าย/ภารกิจ

       1. กลุ่มงานสำนักงาน

    1.1  งานธุรการ

    1.2  งานพัสดุ งานแผนงานและสารสนเทศของการบริหารทั่วไป

2. กลุ่มงานธุรการ

    2.1  งานสารบรรณ สถิติและรายงาน

    2.2  งานจัดป้ายนิเทศ ข่าวสารและประกาศต่างๆของทางราชการและของธุรการ

    2.3  งานจัดเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมและบันทึกการประชุมครูประจำเดือน

    2.4  งานรับ จ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ของครูและนักเรียน

3. กลุ่มงานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.1        งานประสานงานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานนโยบายและแผน , -

งานหลักสูตรสถานศึกษา,งานวัดผลประเมินผล)

4. กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

    4.1  งานข้อมูลสารสนเทศ

    4.2   งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    4.3  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

5. กลุ่มงานจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร

    5.1  งานจัดระบบบริหาร

    5.2   งานพัฒนาองค์กร

    5.3   งานจัดระเบียบและประกาศโรงเรียน

    5.4   งานตรวจสอบกลั่นกรองงาน

    5.5   งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

6. กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

    6.1   งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของครูและนักเรียน

    6.2   งานผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี7. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

    7.1  งานจัดหา จัดซื้อ จัดทำ และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในอาคารเรียน และอาคาร

          ประกอบ

    7.2  งานจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

    7.3  งานจัดทำสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

    7.4  งานรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ

    7.5  งานให้บริการการใช้อาคาร สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆแก่บุคคลภายนอก

8. กลุ่มงานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน

    8.1  งานสำรวจข้อมูลนักเรียน

    8.2  งานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน

    8.3  งานจัดทำแผนชั้นเรียน (School Mapping)

9. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

    9.1  งานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณชน

    9.2  งานบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร

    9.3งานประสานงานสื่อสารมวลชน

10. กลุ่มงานส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

      หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      10.1 งานประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน-

               สังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      10.2  งานส่งเสริมชุมชนด้านการจัดและให้บริการทางการศึกษา

11. กลุ่มงานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น

      11.1  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น

      11.2   งานนโยบายและแผน,งานสารสนเทศ

12. กลุ่มงานจัดการระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

      12.1  งานจัดการระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

      12.2   งานรายงานการควบคุมภายใน

13. กลุ่มงานบริการสาธารณะ

       13.1  งานบริการสาธารณะสถาน

13.2        งานบริการประชาชน14.        กลุ่มงานโภชนาการ

14.1  งานจัดสภาพภูมิทัศน์โรงอาหาร

14.2  งานคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

14.3  งานบริการอาหารในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

14.4        งานจัดป้ายนิเทศด้านโภชนาการ


15.        กลุ่มงานสาธารณูปโภค

15.1  งานบริการสาธารณูปโภคในโรงเรียน

15.2  งานซ่อมแซมบำรุงรักษา

                     15.3  งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

16. กลุ่มงานสุขภาพอนามัย

                    16.1  งานบริการยาและเครื่องเวชภัณฑ์

                    16.2  งานปฐมพยาบาลบุคลากรในโรงเรียน

             16.3  งานตรวจสุขภาพประจำปี

                    16.4  งานประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ

       17. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

                    17.1 งานปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

17.2        งานป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน

18. กลุ่มงานตกแต่งอาคารสถานที่

      18.1   งานปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียน

18.2        งานบำรุง รักษาตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียน

      18.3  งานบำบัดมลพิษในโรงเรียน

19.  กลุ่มงานสวัสดิการ

       19.1  งานประกันอุบัติเหตุ

19.2        งานการกุศล

19.3        งานขวัญและกำลังใจ

             20.  กลุ่มงานยานพาหนะ

20.1  งานจัดระบบบริการยานพาหนะ

20.2        งานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ             21.  กลุ่มงานนักปฏิบัติการ

21.1 งานจัดสรรอัตรากำลังและกำหนดขอบข่ายงาน

21.2  งานบริการความสะอาด บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค

             22.  กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา

22.1        งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

22.2   งานส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียน

22.3   งานพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์

            23.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงาน-สารสนเทศ