1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

ด้านที่ 3   งาน/โครงการดีเด่น  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552

       โรเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้มีโครงการที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552  ดังนี้

1.        โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่   ดังนี้

2.        โครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

โรงเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน   ดังนี้

3.        โครงการจัดตั้งวงโยทวาทิต และวงดนตรีนักเรียน

โรงเรียนได้สนับสนุนการจัดตั้งและปรับปรุงวงโยทวาทิต และวงดนตรีนักเรียน โดยการสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ดนตรีที่ทันสมัยและคุณภาพที่ดี

4.        โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

กิจกรรมตามโครงการ

  1. การพัฒนาบุคลากรหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการอมรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. การผลิตและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด
  5. ดำเนินการวัดผลประเนินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรและตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ให้หลากหลาย  ส่งเสริมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับ  จัดนิทรรศการ สาธิต ประกวด แข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
  7. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัด เขตการศึกษา และระดับประเทศ
  8. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษทางวิทยาศาสตร์   ที่หน่วยงานทางการศึกษาจัดขึ้น     เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายโอลิมปิกวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
  9. สร้างแหล่งการเรียนรู้ภายนอกอาคารเรียนได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ชุมชน อุทยานนักวิทยา-ศาสตร์เอก ของโลก  ตู้นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  ป้านนิเทศรอบอาคารเรียน
  10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องเรียนทีทันสมัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลและการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ต  เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาการที่ทันสมัย


5.        โครงการห้องเรียนสะอาด  บุญวาทย์สดใส  ห่างไกลยาเสพติด

การประกวดห้องเรียนสะอาด  บุญวาทย์สดใส  ห่างไกลยาเสพติด


6.        โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษา


1. จัดหาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การบริการอินเทอร์เน็ตและการบริหาร

3. จัดพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง และฝ่ายธุรการ

4. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูง

5. จัดตั้งระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

งานแผนงาน-สารสนเทศ