facebook โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สถิตการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday668
mod_vvisit_counterYesterday1509
mod_vvisit_counterThis week10467
mod_vvisit_counterLast week9494
mod_vvisit_counterThis month668
mod_vvisit_counterLast month43979
mod_vvisit_counterAll days2058598

Online now 27
Today :01 Mar, 2015
เผยแพร่บทคัดย่อ PDF Print E-mail

นางกอบกุล  เมฆอุตส่าห์  [ เผยแพร่ 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี  เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          

นางเดือนฉาย  สกุลคูำ  [ เผยแพร่ 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

นางเฉลียว  ตาคำ  [ เผยแพร่

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ สาระพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


นางลินดา  พัฒนพงษ์  [ เผยแพร่ ]
ายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายสมบูรณ์  สิทธิ์ตระกูล  [ เผยแพร่ ]
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการตีลูกแบดมินตันหน้ามือและหลังมือโดยใช้เสาต่างระดับ สำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง      
                       

นางพิชญา  สิงห์หล้า
[
เผยแพร่บทคัดย่อ ]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางปียานันต์ รักพานิช [เผยแพร่บทคัดย่อ ]     
รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง การจัดหมู่หนังสือ และการสืบค้นสารสนเทศ รายวิชา ง30292 สารสนเทศ  เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
 
                             

นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ[ เผยแพร่บทคัดย่อ ] [แบบฝึกทักษะ]

นางอดิศร อำำนวยพรเลิศ [ เผยแพร่บทคัดย่อ ]   [ ปก ]   [ คำนำ ] [ บทเรียน ]                                    
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดวัยรุ่นกับอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายอำนวยศักดิ์  ผ่องชมภู [ เผยแพร่ ]
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน


นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ์[ เผยแพร่ ]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายสัญญา แก้วอรุณ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการโยนลูกเปตองด้วยเทคนิคการทำสมาธิโดยใช้คานต่างระดับ รหัสวิชา พ 30205 รายวิชาเปตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[ เผยแพร่ ]
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายวิร่วง จอดนอก[ เผยแพร่ ]
รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบผ่านเกณฑ์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางตรียาพร  พิบูลย์[
เผยแพร่ ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายศักดา แก้วบุญเรือง[ เผยแพร่ ]
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความนัด(ดนตรี) ศ 40231 สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นางสุจิตรา ไชยนาม [ เผยแพร่ ]
การพัฒนาการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายภิญโญ แสงทอง  [ เผยแพร่ ]
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต รหัสวิชา พ42101 รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางปียานันต์  รักพานิช  [ เผยแพร่ ]
รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสืออ้างอิง และการจัดหมู่หนังสือ  รายวิชา ง30292 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  

นางสุภาพร หมั่นการ  [ เผยแพร่ ]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์พื้น ฐาน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวราภรณ์ ลี้ตระกูล  [
เผยแพร่
]
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส42104)โดยใช้ชุดการสอน ประกอบ บทเพลงหลักธรรม

นางอรพิน วิจิตรโสภา [
เผยแพร่
]
การพัฒนาการทักษะการพิมพ์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การพิมพ์ดีดภาษาไทยสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร
รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ศ40216 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ (
บทคัดย่อ
) (หน่วยการเรียนรู้ประติมากรรมกระดาษ 1 , 2)

นายอุดม สีตลานุชิต 
[ เผยแพร่
]
ชุดกิจกรรมร่วมพลังสร้างสรรค์การพิมพ์ สกรีนเสื้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์  [
เผยแพร่
]
การพัฒนาสื่อประสมวีดิทัศน์ เรื่องลีลาศ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางบุรฉัตร ผ่องชมภู [
เผยแพร่
]
การพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเสน่ห์ จริยงามวงศ์  [ เผยแพร่
]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ธรรมลังกา  [
เผยแพร่
]
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมหรือสื่อเติม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางสาวสุภา ตันหราพันธุ์ [
เผยแพร่
]
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันของ ฉัน Mein Tag สาระภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 รหัส ย 41202 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง

นายอดุล  อุดม  [ เผยแพร่บทคัดย่อ ]
รายงาน การใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียน รายวิชาพลศึกษาพ21102(เทเบิลเทนนิส) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางมนทิรา บุตรกระจ่าง [
เผยแพร่
]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว 40243 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ ศึกษา 2550 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้ สื่อการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

นายศุภชัย ดาวสุด  [
เผยแพร่
]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัด และแปลความหมายข้อมูล รายวิชา วิชากลศาสตร์ 1 ว 40201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสมชุดิจกรรมการทดลองเน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นางเพลินใจ สาแก้ว [ เผยแพร่ ]
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อประสม

นางสาวนภาพร จันทร์ป๊อก  [
เผยแพร่
]
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม

นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล  [ เผยแพร่
]
ผลการใช้แบบฝึกการผันกริยาอปกติ (Irregular verbs) โดย เน้นทักษะการคิดของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นายพนอม สุวรรณวัจณ์  [ เผยแพร่
]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPointประกอบการสอนแบบแบบทางตรง ( Direct Instruction Model ) วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ค 31101 เรื่องการบวก จำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็ม

นางจิราภา สุวรรณวัจณ์  [
เผยแพร่
]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นายอำนวย ไชยนาม  [
เผยแพร่
]
การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟประกอบการเรียนการสอน เรื่องกราฟของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

นางอรุณี ทองย้อย  [ เผยแพร่
]
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สู่การแข่งขันระดับประเทศและสากล ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

นายอำนวย แก้วคำฟู 
[ เผยแพร่ ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 42101)โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

นางประเทือง เครือนวล   [
เผยแพร่
]
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ [
เผยแพร่
]
รายงานการ พัฒนาบท เรียนมัลติมีเดียช่วยสอน วิชา เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2549

นายมอย สุวงศ์เครือ [
เผยแพร่
]
รายงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้ โครง งานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
นางอัญชลี อำนาจกิติกร  [
เผยแพร่
]
การพัฒนา ทักษะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบกระดาษสาด้วยชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุไรวรรณ ชัยวงศ์  [
เผยแพร่
]
รายงาน ผลการใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอัตรา ส่วนตรีโกณมิติระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 ห้อง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 

นางกีรรัตน์ ปาณะดิษ
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเรื่อง โครงสร้างการทำงานระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [
บทคัดย่อ
] [ รางวัล ]  [เอกสารเผยแพร่]

นายอดุล อุดม  [ เผยแพร่ ]
ผลการฝึกสมรรถภาพ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ส่งผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

นางเรณู ตั้งตระกูล [
เผยแพร่
]
การพัฒนาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาสิ่ง แวดล้อม รายวิชา ส 30281ประชากร กับสิ่งแวดล้อม โดย ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดช [
เผยแพร่
]
รายงานการพัฒนา ชุดการสอน เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน รายวิชา ง40228การ จัดดอกไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
Joomla Templates by Joomlashack