วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ทิศทาง แนวทาง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 มี ดังนี้..

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕

พันธกิจ

 1. โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
 3. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 4. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้นำในระดับประเทศที่จัดการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. ครูเป็นครูมืออาชีพ
 3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 4. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
  ในศตวรรษที่ 21
 5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ภายในปี พ.ศ.2565

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

จุดเน้น

 1. จุดเน้นด้านนักเรียน
 2. จุดเน้นด้านครู
 3. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 4. จุดเน้นด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอล
 5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ