เมื่อมีใจมุ่งหมายก็ย่อมจะมีหนทาง

ประกาศเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
ในกิจกรรมของเครือข่ายฯ

....................

      เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ประชุมได้เสนอให้มีคณะ
กรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมของเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยและคล่องตัวในการทำงานของเครือข่าย ซึ่งมีหลายท่านอาสา
สมัครเข้ามาช่วยงาน บางท่านเข้ามาตามคำเรียกร้องของสมาชิกในที่ประชุม
แต่ทุกท่านก็ยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเข้ามาทำงาน ผลสรุปการคัดเลือกได้บุคคลต่างๆเพื่อแต่งตั้งตามตำแหน่งดังนี้

    ๑.ฝ่ายสถานที่ แสง เสียง

๑.๑.นายนิติชัย นิลเป้า            ๑.๒.ด.ต.บวร ธิต๊ะ

๑.๓.นายประสิทธิ์ สุวรรณภพ     ๑.๔.นายสุทิน ครุธทามาส

๑.๕.นายเสริม ตุ้มกูล

-มีหน้าที่ ติดต่อหาสถานที่-การจัดแต่งเวที-โต๊ะบรรยายของวิทยากร-การจัดเก้าอี้นั่ง-การจัดเสียง-แสง

    ๒.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๒.๑ นางกฤษณี ตื้อตัน

๒.๒ นางจุฬามาศ สิทธิ

๒.๓ นางปณิดา บำเพ็ญ

๒.๔ นางลาพร วะเท

๒.๕ นางอรวรรณ รัตนจักร์

-มีหน้าที่ วางแผนด้านอาหาร ติดต่อ จัดหา ดำเนินการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

    ๓.ฝ่ายปฏิคม

๓.๑ นายชุมพล สมบุญมา

๓.๒ น างเพ็ญแข ดวงคำสวัสดิ์

๓.๓ นาง สุกัญญา ปันคำ

๓.๔ นายอานนท์ จันทร์มณี

-มีหน้าที่ ต้อนรับ ดูแลแขกที่มาในงาน

    ๔.ฝ่ายพิธีกร

๔.๑.นางฐิตินันท์ เวชอนุรักษ์ ๔.๒.นางอรพิน ไชยโวหาร

มีหน้าที่ จัดทำกำหนดการ ดำเนินรายการ งานพิธีการ การจุดธูปเทียน การเตรียมคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงานของประธาน (ถ้ามีพิธีเปิดงาน) ดูแลการกำกับเวที

    ๕. ฝ่ายจัดหาและติดต่อวิทยากร

๕.๑ ท.พ.ประกายมาศ คูสุวรรณ

๕.๒ นายวิชัย วงศ์มา

๕.๓ นายสุมล สัญญเดช

- มีหน้าที่ จัดหาและติดต่อวิทยากร จัดเตรียมของที่ระลึก เป็นพี่เลี้ยงวิทยากร การอำนวยความสะดวกต่างๆ

 

    ๖.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๖.๑ นายจักรกฤษณ์ วงศ์ชัย

๖.๒ นางจันทร์เพ็ญ ศิริไสย

๖.๓ พ.ต.หญิงจิราภรณ์ สารภีเพ็ชร

๖.๔ นายนิคม อุตตะมะ

๖.๕ นายศุภชัย ไชยมิตรชิด

๖.๖ นายจรูญ มิ่งสุวรรณ

- ทำหน้าที่ จัดทำ เผยแพร่ข่าวสาร จัดทำป้ายประกาศ ฯลฯ แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป ตามช่องทางข่าวสารต่างๆ

 

    ๗.ฝ่ายการเงิน

     ๗.๑.เหรัญญิก

     นางปาจรีย์ มิ่งเชื้อ

    ๗.๒ กรรมการเก็บรักษาเงิน

    นายพิทยา รมย์นุกูล

    ๗.๓ กรรมการเก็บรักษาเงิน

    นายบุญมา สังข์โพธิ์

-มีหน้าที่ ตามระเบียบการเงินของเครือข่ายระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เกี่ยวกับ การรับ จ่ายเงิน การฝากและถอนเงินธนาคาร

 

    ๘.ฝ่ายประเมินผล

    ๘.๑ นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ

    ๘.๒ นวยสุพล ปรารถนา

    ๘.๓ นายเอกพิสิฐ สุขพันธ์

- ทำหน้าที่ จัดทำแบบประเมินผล สำรวจหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเสนอแนะ รายงานผล การทำกิจกรรมของเครือข่ายแต่ละครั้ง

    ๙.ฝ่ายรักษาความสงบ

    - ด.ต.บวร ธิต๊ะ

- ทำหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณงานของสมาชิกเครือข่าย

    ๑๐..ฝ่ายประสานงานทั่วไป

    ๑๐.๑ นาย บุญมา สังข์โพธิ์

    ๑๐.๒ นายวิชัย วงศ์มา

- ทำหน้าที่ ศูนย์ประสานงาน และดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

    ๑๑.ฝ่ายเลขานุการ

    - นางจันทร์เพ็ญ ศิริไสย

-มีหน้าที่ ในงานเลขานุการ งานสารบรรณ บันทึกการประชุม ติดต่อจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

     คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบทำหน้าที่ในงานที่เป็นกิจกรรมของเครือข่ายฯ ระดับชั้นเรียนทุกกิจกรรม ถ้ากิจกรรมนั้นๆมีงานในหน้าที่ของตนที่จะต้องทำ เริ่มตั้งแต่หลังวันประกาศนี้เป็นต้นไป ดังนี้

๑.กิจกรรมการประชุมธรรมดา (ที่ ไม่มี พิธีเปิดเป็นทางการ) ฝ่ายที่ทำหน้าที่คือ ฝ่ายที่ ๑ ถึง ๕ และฝ่ายที่ ๑๑

๒ . กิจกรรมการประชุม(ที่ มี พิธีเปิดเป็นทางการ) ฝ่ายที่ทำหน้าที่คือ ฝ่ายที่ ๑ ถึง ๖ และฝ่ายที่ ๑๑

๓.กิจกรรมการประชุมฟังการบรรยายจากวิทยากร หรือการสัมมนา ทุกฝ่ายทำหน้าที่

๔.งานเลี้ยงสังสรรค์ ทุกฝ่ายทำหน้าที่(ยกเว้นฝ่ายที่ ๗)

    วาระการทำหน้าที่

-ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมปีที่ ๔

-ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕

-ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมปีที่ ๖

 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

                                                (ลงชื่อ)      

                                                                (นายบุญมา สังข์โพธิ์)

                                                       ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕