การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
        พืชและสัตว์ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้แตกต่างกัน แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าพืชไม่มีพฤติกรรม
การตอบสนองที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  แต่ถ้าพิจารณาถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่พืชแสดงออกแล้วจะพบว่าพืชก็มีการตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมเช่นกัน แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ และเห็นไม่ชัดเจนเท่ากับพฤติกรรม
ในสัตว์
        พืชจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้จะต้องมี  สิ่งเร้า หรือ   ตัวกระตุ้น  
มากระทำให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง
ของพืชแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
         1. สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสงสว่าง อณหภูมิ น้ำ แรงโน้มถ่วงของโลก ฯลฯ
         2. สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ระยะการเจริญเติบโตซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภายในเซลล์ เป็นต้น

ก้านใบเหี่ยวเพราะโคนก้านใบเสียน้ำ
ดอกบัวบานเมื่อแสงมีความเข้มมาก ดอกบัวหุบเมื่อแสงมีความเข้มน้อย

 

        ไมยราพเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้    มีการเคลื่อนไหวแบบนาสติก 2
แบบคือ ไฮโปนาสตี  เกิดจากการถูกสัมผัส   อีกแบบคืดโฟโตนาสตี   เกิดจาก
แสงสัมผัส ทั้ง 2 แบบนี้เกิดขึ้นบริเวณโคนก้านใบ      หรือโคนก้านใบย่อยที่มี
กลุ่มเซลล์อยู่กันหลวมๆเพียงแต่การแตะเบาๆเท่านั้น    บริเวณนี้ก็จะเสียน้ำที่
เก็บสะสมไว้ออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ใบหรือก้านใบเหี่ยว
         
        ระบบทุกระบบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต้องประสานสัมพันธ์กัน   ระบบ
ลำเลียงน้ำของพืช    มีรากซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารในดินเข้าสู่เนื้อเยื่อ
ลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ   สำหรับระบบลำเลียงอาหารก็จะช่วยให้เซลล์ในทุก
ระบบได้รับอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างทั่วถึง ระบบสืบพันธุ์
ต้องการน้ำและอาหารในการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์และเพื่อการเจริญพัฒนาของ
ต้นอ่อน         
        ถ้าระบบอวัยวะบางระบบทำงานผิดปกติไปก็อาจจะส่งผลต่อระบบอื่นๆ
ด้วย เช่น การที่แมลงกัดกินใบและกิ่งก้านพืช   เป็นการรบกวนการลำเลียงน้ำ
อาหาร  และทำลายเนื้อเยื่อที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้    ถ้าพืชถูกแมลงกัดกิน
เสียหายมากจะทำให้การเจริญเติบโตช้าไม่มีดอกผลตามฤดูกาล  และอาจ
ทำให้ไม่สามารถเกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม


     กุ๊กไก่ขอให้เพื่อนๆสืบค้นข้อมูลถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชโดยวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ประมาณ 2 - 3 ตัวอย่างแล้วนำส่งคุณครูนะคะ